Milieuadvies

DIENSTEN

milieuadvies

 

RESPECT

voor

MENS

en

MILIEU

MILIEUADVIES

Milieucoördinator

Extern milieucoördinator A en B

Begeleiding van de interne milieucoördinator

 

Milieuadvies

Milieuvergunningsdossiers

hernieuwing van de milieuvergunning

afvalwater (lozingsnormen, aquafincontract, )

grondwaterwinning

verwerken van afvalstoffen

broeikasgasvergunning

etc.

Audits

compliance audit

decretale milieuaudit

 

Milieuwetgeving

Rapportage van nieuwe en gewijzigde milieuwetgeving

Europese Richtlijnen, Verordeningen,

Vlaamse Decreten en Besluiten, Vlarem, Vlarea, Vlarebo,

Waalse Regelgeving, Milieuwetboek, Waterwetboek,

Brusselse Ordonanties en Besluiten,

Federale Koninklijke Besluiten, Samenwerkingsakkoorden, ...

 

Milieuadadministratie

Beste Beschikbare Technieken (BBT en Bref)

Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (IPPC)

Afvalbeheer (vlarea, certificaat secundaire grondstoffen, ...)

Verpakkingsafval (preventieplannen, Fost Plus, Val I Pac, IVCie, )

Solventboekhouding

Integraal Milieujaarverslag (IMJV) e.a. milieurapportage

Energie regelgeving (REG-decreet, CO2-rapportage, energieplan, ) 

REACH op maat van KMO's

Implementatie Vlaremvoorwaarden (gevaarlijke stoffen, luchtemissies, etc.)

Integraal Waterbeleid (afkoppelen hemelwater, lozingsnormen afvalwater, ...)